Background Image

1. Úvodní ustanovení


1.1 Obchodní společnost WARNER & Company s.r.o., IČO: 24172464, se sídlem Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 185379 (dále jen „pořadatel“), organizuje v prostorách restaurace a klubu James Dean Prague umístěných na adrese V Kolkovně 922/1, 110 00 Praha 1, každý kalendářní měsíc do odvolání soutěž pod označením „Leť do USA“ (dále jen „soutěž“) a tímto stanoví pravidla a podmínky soutěže (dále jen „pravidla“), které jsou k dispozici na internetové stránce http://www.letdousa.cz.

1.2 Soutěže se mohou zúčastnit návštěvníci restaurace a klubu vložením účtenky splňující tato pravidla do speciálního slosovacího boxu umístěného v restauraci (dále jen „osudí“). Výherce bude vylosován vždy 1. dne v následujícím kalendářním měsíci (dále jen „den slosování“).


2. Základní podmínky účasti


2.1 Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby starší 18 let.

2.2 Účtenka, jejímž prostřednictvím se lze zúčastnit soutěže, musí:
 • obsahovat e-mailovou adresu soutěžícího;
 • být vystavena pořadatelem v průběhu kalendářního měsíce, předcházejícímu měsíci, ve kterém proběhne slosování,
 • být vystavena za konzumaci nápojů a/nebo jídla v celkové ceně minimálně 300 Kč včetně DPH;
 • být nepoškozená (nepotrhaná a čitelná).


 • 3. Slosování


  3.1 Z účtenek, které budou vloženy do osudí, bude vždy v den slosování vylosována výherní účtenka. Nebude-li vylosovaná účtenka splňovat podmínky uvedené v čl. 2.2, bude okamžitě vylosována náhradní výherní účtenka.

  3.2 Pořadatel zveřejní výherní e-mailovou adresu nejpozději následující den po slosování na Facebookovém profilu „James Dean Prague“.

  3.3 Vylosovaný výherce získá dvě zpáteční (2) letenky z Prahy do New Yorku (Mezinárodní letiště Johna F. Kennedyho).

  3.4 Osudí bude opět otevřeno pro vkládání účtenek k následujícímu slosování vždy nejpozději následující den po slosování.


  4. Předání výhry


  4.1 Pořadatel bude výherce kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy, kterou výherce uvedl při registraci (dále jen „oznámení“).

  4.2 Výherce se musí pořadateli přihlásit do 14 dní od obdržení oznámení. V opačném případě nemůže výherce oprávněn nárokovat výhru. To platí rovněž, nebude-li e-mailová adresa výherce funkční.

  4.3 Výherce může letenky požadovat od pořadatele nejdříve jeden (1) měsíc po dni slosování, a to s termínem odletu nejpozději do jednoho (1) roku ode dne slosování. Výherce přitom musí zaslat pořadateli požadovaný termín odletu a příletu nejpozději jeden (1) měsíc přede dnem plánovaného odletu s tím, že doba mezi odletem a příletem nesmí překročit třicet (30) kalendářních dní. Pořadatel si vyhrazuje právo plánovaný termín odletu posunout o sedm (7) kalendářních dní dříve či později a stejně tak plánovaný termín příletu.

  4.4 Pořadatel je oprávněn požadovat prokázání totožnosti výherce před předáním výhry a případně i další informace nezbytné k ověření, že nebyla porušena tato pravidla. Bude-li mít pořadatel důvodné podezření, že pravidla byla porušena, výherce nebude moct výhru převzít.

  4.5 Výhercem se nemůže stát a k převzetí výhry není oprávněn ten, kdo:
 • je mladší 18 let;
 • nepobývá legálně trvale na území České republiky;
 • uvede nepravdivé nebo neúplné informace;
 • je v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k pořadateli, jakož i k osobám s pořadatelem personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých;
 • jakýmkoliv způsobem poruší podmínky uvedené v těchto pravidlech nebo bude jednat v rozporu se zákonem nebo s dobrými mravy v souvislosti s návštěvou restaurace nebo klubu.

 • 4.6 Namísto uživatelů vyloučených podle článků 4.2, 4.3, 4.4 a 4.5 nebude pořadatel losovat žádné náhradní výherce. V případě vyloučení výherce nemá takový výherce právo na náhradu jakýchkoliv nákladů či jiné újmy, která mu tak mohla vzniknout.


  5. Ochrana osobních údajů


  5.1 Soutěžící dává účastí v soutěži pořadateli ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu zejména jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefon za účelem dohledu nad dodržováním pravidel, slosováním, prezentace výherce a předáním výhry. Pořadatel nebude osobní údaje předávat třetím stranám, pokud mu tak v konkrétní situaci neukládá platný právní předpis.

  5.2 Soutěžící může kdykoliv souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli a má za následek vyloučení uživatele ze soutěže včetně ztráty případného nároku na předání výhry, stane-li se tak před jejím převzetím. Soutěžící má zároveň dle § 12 zákona o ochraně osobních údajů právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle § 21 tamtéž právo na vysvětlení, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci.

  5.3 Převzetím výhry dává výherce souhlas s tím, že jeho jméno, příjmení, fotografie a slovní projevy mohou být použity pro účely propagace restaurace a klubu a pořadatel může zdarma použít veškeré slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie výherce, které pořídil v souvislosti s čerpáním výhry, a to na období pěti (5) let od předání výhry.


  6. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení


  6.1 Soutěžící uděluje pořadateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení. Tento souhlas může vzít soutěžící kdykoliv zpět oznámením zaslaným na e-mailovou adresu info@jamesdean.cz

  6.2 Pořadatel je na základě souhlasu se zasíláním obchodních sdělení oprávněn kontaktovat soutěžícího prostřednictvím jím uvedených kontaktních údajů, a to za účelem informování o zboží, produktech a o službách pořadatele a jeho obchodních partnerů, případně za účelem marketingových a spotřebitelských výzkumů realizovaných pořadatelem a jeho obchodními partnery.


  7. Slosování


  7.1 Tato pravidla nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění, přičemž každý soutěžící účastí v soutěži s nimi vyjadřuje svůj souhlas.

  7.2 Pořadatel je oprávněn tato pravidla kdykoliv jednostranně změnit. Změněná pravidla nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění.

  7.3 Pořadatel je oprávněn ke konci kteréhokoliv slosovacího období po uskutečnění slosování ukončit konání soutěže.

  7.4 Veškeré případné spory vzniklé v souvislosti se soutěží, řeší výhradně pořadatel dle svého uvážení. Rozhodnutí pořadatele jsou konečná.

  7.5 V případě, že by některé ustanovení těchto pravidel bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí pravidel.

  7.6 Kontaktní e-mailová adresa pořadatele je info@jamesdean.cz

  WARNER & Company s.r.o.
  V Praze dne 1. 3. 2016


  Zpět na úvod